Saturday, October 24, 2009

AN MGA DEKLARASYON KAN SIMBAHAN

OPISYAL NA DEKLARASYON-1

Sa Kiisay Ini Puwedeng Maipanungod:

An pamprensang mga dispatsa na ipinagpadara para sa pulitikal na mga katuyuhan, gikan sa Salt Lake City, na mahiwas na ipinagpublisa, pasiring sa epekto na an Utah Commission, sa saindang dae pa sana nahaloy na report para sa Sekretaryo kan Panlaog, naghayag na an kadakol na pag-aagom padagos pa man na pinaggigibo asin may kuwarenta o mas pa kaining mga pag-aaragoman pinagkokontrata sa Utah magpoon pa kan nakaaging Hunyo o sa peryodo kan nakaaging taon, pati man sa mga pampublikong diskurso kan mga lideres nin Simbahan ipinagtutukdo, pinag-aagyat asin pinaghuhurot an padagos na pagpraktis kan poligamya---

Kun kaya, Ako, bilang Presidente kan An Simbahan ni Jesukristo nin Mga Banal sa Huring-aldaw, ngonyan minagibo, sa pinakasolemning manera, madeklara na ining mga akusasyon palso. Kami dae na nagtutukdo nin poligamya o an kadakol na pag-aagom, ni minatao nin permiso sa kiisay na persona tanganing maglaog sa kaugalian na ini, asin ako minapahimutik na mayong kuwarenta o anuman na ibang bilang nin kadakol na pag-aagom na pinaggibo sa laog kan peryodo an pinaggigibo sa laog kan samuyang mga templo o sa iba man na lugar sa Teritoryo.

Sarong kaso an pinagreport, na kun saen an mga partido naghayag na an kasal pinaghimo sa laog kan Harong nin Pamanang Regalo, sa Salt Lake City, kan tagsibol nin 1889, pero ako daeng pagkakaaram kun siirisay an naggibo kan seremonya; anuman an naginibohan sa bagay na ini nangyari na mayo sa sakuyang kaaraman. Bilang kosekwensiya kaining ipinagpahayag sa Harong nin Pamanang Regalo, sa paagi kan sakuyang instruksiyon, pinagaba nin daeng paghaloy.

Habang nangyayari na an mga batas pinagpasar na kan Kongreso na nagbabawal sa kadakol na pag-aagom, na an mga batas na ini ipinagpahayag na konstitusyunal kan korte nin huring sandigan, Ako, ngonyan minadeklara kan sakuyang intensiyon na magpasa-irarom kaining mga batas, asin gamiton an sakuyang impluwensiya sa mga miyembro kan Simbahan na kun saen ako an namamayo na sinda magsunod man kaini.

Mayo sa sakuyang mga katukdoan sa Simbahan o sa sainda na sakuyang mga kairibahan, sa laog kan peryodong nasambit, na mapuwedeng matanos na maipagkahulugan na nag-aagyat o naghuhurot nin poligamya; asin kunsoarin na siisay na Elder kan Simbahan an naggamit kan lengguwahe na minaluwas na nagpapahayag nin anuman kaining katukdoan, siya tulos na pinagsaway. Asin ngonyan ako publikong minadeklara na an sakuyang hulit sa Mga Banal sa Huring-aldaw iyo na maglikay gikan sa pakikipagkontrata nin anuman na kasal na ipinagpangalad kan batas nin kadagaan.

WILFORD WOODRUFF
Presidente kan An Simbahan ni Jesukristo nin Mga Banal sa Huring-aldaw

Si Presidente Lorenzo Snow nagpahayag kan mga minasunod:

“Ako mina-agyat na, bilang pagbisto ki Wilford Woodruff na Presidente kan An Simbahan ni Jesukristo nin Mga Banal sa Huring-aldaw, iyo an solong tawo sana sa kinaban sa presenteng panahon na nagkakapot nin mga susi kan mga pagseselyong ordinansa, samuya siyang pinagkokonsiderang bilog na may awtoridad sa birtud kan saiyang posisyon na magtao nin Manipesto na pinagbasa sa satuyang pagdangog, na pinagpetsahan nin Septyembre 24, 1890, asin ta bilang sarong Simbahan na yaon sa Heneral an Kumperensiya na nag-asembliya, kami mina-akseptar kan saiyang deklarasyon mapanungod sa kadakol na mga pag-aagom bilang awtoritatibo asin may kakusganan.”

An boto sa pagsustine kan nasambit sa ibabaw na kaagyatan uyon na pinagkasararoan.

Salt Lake City, Utah, Oktubre 6, 1890.


MGA SALIK GIKAN SA TOLONG MGA PAGTATARAM NI PRESIDENTE WILDFORD WOODRUFF MAPANUNGOD SA MANIPESTO

An Kagurangnan dae nanggad magtutugot sako o sa kiisay na ibang tawo na magtitindog bilang Presidente kaining Simbahan na magpangenot saindo sa kawarakan. Ini mayo sa laog kan programa. Ini mayo sa kaisipan nin Diyos. Kun ako may isip na gibohon ini, an Kagurangnan an magpapahale sako paluwas sa sakuyang kinamugtakan, asin ta Saiya iyo ini san gigibohon sa arin man na ibang tawo na may kaisipan na magpangenot sa mga kaarakian nin mga tawo sa kawarakan gikan sa mga orakulo nin Diyos asin gikan sa saindang katungkulan. (Saisenta asin uno na Kabangaan-taon na Heneral na Kumperensiya kan Simbahan, Lunes, Oktubre 6, 1890, Salt Lake City, Utah. Pinagreport sa Deseret Evening News, Oktubore 11, 1890, p. 2)

Ini mayong halaga kun siisay baya an mabubuhay asin siisay an magagadan, o siisay an pinag-apudan na magpamayo kaining Simbahan, sainda dapat na pagpamayuhan ini sa paagi kan inspirasyon nin Makakamhan na Diyos. Kun dae ninda paggigibohon sa arog kaining paagi, dae ninda maggigibo nanggad an gabos na ini...

Ako nagkaigwa nin nagkapirang mga huring kapahayagan, asin mga grate ka-importante an mga ini para sakuya, asin ako magsasabi saindo kun ano an pinagsabi nin Kagurangnan sako. Tuguti na darahon ko an saindong mga kaisipan sa pinagterminong an manipesto...

An Kagurangnan nagsabi sako na hapoton an Mga Banal sa Huring-aldaw nin sarong kahaputan, asin Siya nagsabi man sako na kun sinda magdadangog sa kun ano an sakong pagsabihon sainda asin simbagon an kahaputan na ipaghaya sainda, sa paagi kan Espiritu asin kapangyarihan nin Diyos, sinda magsisimbag nin parareho, asin sinda magtutubod nin parareho sa pagpahalaga kaining mga bagay.

An kahaputan iyo ini: Arin baya an mas madunong na kurso para sa Mga Banal sa Huring-aldaw na paggigibohon--- an pagpadagos sa kaisipan na pag-uugalion an kadakol na pag-aagom, na may batas an nasyon laban kaini asin yaon sa pagkokontra kan saisenta milyones na mga katawohan, asin sa halaga nin kumpiskasyon asin pagkawara kan gabos na mga Templo, asin sa pagpapauntok kan gabos na mga ordinansa sa laog kaini, pareho para sa mga buhay asin mga gadan, asin an pagkakulong kan Enot na Panguluhan asin Dose asin mga pamayo kan mga pamilya nin Simbahan, asin an kumpiskasyon kan personal na propriyedad nin mga katawohan (na gabos baya sa saindang mga sadire dapat na mag-uuntok na sa kaugalian); o, pagkatapos na gibohon asin tugutan kun ano an igwa kita sa paagi kan satuyang pagpapadagos kaining prinsipyo na pagpauntok sa kaugalian asin magpasa-irarom sa batas, asin sa paagi kan paggigibo na pagpabayaan an mga Propeta, Apostoles asin mga ama sa harong, na tangani baya sinda makapagtukdo sa mga katawohan asin atendiran an saindang mga katungkulan sa Simbahan, asin man pabayaan an mga Templo na yaon sa mga kamot nin mga banal, na tangani baya saindang ma-atendiran an mga ordinansa kan Ebanghelyo, pareho para sa mga buhay asin mga gadan?

An Kagurangnan ipinagpahiling sako sa paagi nin bisyon asin kapahayagan an eksakto na kun ano baya an mangyayari kun kita dae nag-untok kaining kaugalian. Kun kita dae nag-untok kaini, kamo kuta na dae makakapaggamit... arinman na mga tawo sa laog kaining templo sa Logan; nin huli ta an gabos na mga ordinansa pagpapauntokon sa kabilogan kan kadagaan nin Sion. Kalilibongan iyo an maghahade sa bilog nin Israel, asin kadakulon na mga kalalakehan an paghihimoon na mga prisonero. An kapahamakan na ini kuta na maabot sa bilog na Simbahan, asin kita kuta na mapipiritan na dapat pagpapauntokon an kaugalian. Ngonyan, an kahaputan iyo ini, kumbaya ini pagpapauntukon sa arog kaining manera, o sa paagi na an Kagurangnan iyo an nagmanipesto sa satuya, asin pabayaan ta na an satuyang mga Propeta asin mga Apostoles asin mga ama na libreng mga tawo, asin an mga templo yaon sa mga kamot nin mga katawohan, na tangani baya na an mga gadan mapuwedeng magkaturubos. Sarong dakulaon nang bilang an yaon sa sa laog kan kulungang harong sa espiritung kinaban kaining mga katawohan, asin an mga gibong ini magpapadagos o mag-untok? Iyo ini an kahaputan na sakuyang ipinaglatag sa atubangan nin Mga Banal sa Huring-aldaw. Kamo an maghusga para sa sadire nindo. Ako gusto na pagsimbagon nindo ini para sa saindong mga sadire. Ako dae magsisimbag kaini; pero ako nagsasabi sa saindo kaini na iyo ini an eksaktong kondisyon satuya bilang sarong katawohan na paglalaogan kun dae baya kita nagpili sa kursong ini na yaon kita.

Ako nakahiling na eksakto na kun ano baya an maabot na mangyayari kun mayo talagang bagay na pinaggibo. Ako nagkaigwa na kaining espiritu sa sako sa laog nin halawig na panahon. Pero ako gustong magsagi kaini: Ako kuta na nagtugot na an gabos na mga templo magkawarara sa satuyang mga kamot; ako kuta na nagpasiring na sa laog kan prisohan mismo, asin nagtugot na an lambang ibang tawo maglaog man duman, ta kun bako sana an Diyos nin kalangitan an nagsugo sako na gibohon an bagay na dapat kong gibohon; asin kunsoaring na an oras nag-abot na Ako pinagsurong gibohon idto, ini nagin bilog na malinawon sako. Ako nagdulok sa atubangan nin Kagurangnan, asin ako nagsurat kun ano an pinagsabi sako nin Kagurangnan na ipagsurat...

Ako magwalat kaini sa saindo, para kamo mag-isip asin magkonsidera. An Kagurangnan kaiba niyato sa trabaho. (Cache Stake Conference, Logan, Utah, Sunday, Nobyembre 1, 1891. Pinagreport sa Deseret Weekly, Nobyembre 14, 1891.)

Ngonyan ako magsasabi sa saindo na kun ano an ipinagmanipesto sako asin kun ano an pinaghimo kan Ake nin Diyos sa bagay na ini... An gabos na ining mga bagay kuta na pinagtugutan na mangyaring mag-abot, habang an Diyos na Makakamhan nabubuhay, ta kun bako sana sa manipestong idto na ipinagtao. Kun kaya, an Ake nin Diyos nakamate na ipagpaabot an bagay na ini sa Simbahan asin sa mundo para sa mga katuyuhan kan saiyang sadireng kaisipan. An Kagurangnan nagdekreto sa pag-establisa kan Sion. Siya nagdekreto na tapuson ining templo. Siya nagdekreto na an kaligtasan kan mga buhay asin mga gadan dapat ipagtao sa mga bukid-bukid kan mga kabukidan. Asin an Makakamhan na Diyos nagdekreto na an Diyablo dae dapat na makapag-olang kaini. Kun saindong masabutan ini, iyo iyan an susi kaini. (Gikan sa diskurso sa ika-anom na sesyon sa pagdudulot kan Salt Lake Temple, Abril 1893. Surat-lapida kan Pagdudulot na Serbisyo, Mga Arkiba, Simbahang Historikong Departamento, Salt Lake City, Utah.)

OPISYAL NA DEKLARASYON-2

Sa Kiisay Ini Puwedeng Maipanungod:

Kan Septyembre 30, 1978, sa ika-148 Kabangaang-taon an Heneral na Kumperensiya kan An Simbahan ni Jesukristo nin Mga Banal sa Huring-Aldaw, an mga minasunod pinagpresentar ni Presidente N. Eldon Tanner, Enot na Tagapayo sa Enot na Panguluhan kan Simbahan:

Kan amay sa Hunyo kaining taon, an Enot na Panguluhan nagpahayag na may sarong kapahayagan an naresibe ni Presidente Spencer W. Kimball na magtatao nin pagkasaserdote asin mga biyaya kan templo sa gabos na mga maninigong lalake na miyembro kan Simbahan. Si Presidente Kimball naghagad na ako an magpaabot sa kumperensiya na pagkatapos na saiyang maresibe ining kapahayagan, na nag-abot saiya pagkatapos nin halawigon na meditasyon asin pangadyeon sa laog kan sagradong mga kuwarto kan banal na templo, saiyang pinagpresentar ini sa saiyang mga tagapayo, na nag-akseptar kaini asin nag-aprubar kaini. Ini sunod na pinagpresentar sa Korum kan Doseng Apostoles, na nagkasararong pag-aprubaran ini, asin kasunod na pinagpresentar sa gabos na ibang Heneral na mga Awtoridad, na iyo man an nag-aprubar kaini na nagkasararo.

Si Presidente Kimball naghagad na ako ngonyan an magbasa kaining surat:

Hunyo 8, 1978
Sa Gabos na Heneral asin local na pagkasaserdoteng mga opisyales kan An Simbahan ni Jesukristo nin Mga Banal sa Huring-aldaw sa bilog na mundo:

Namomotan kong mga Katugangan:

Habang satuyang nasasaksihan an paglawig kan trabaho nin Kagurangnan sa bilog na kinaban, kita nagpapasalamat na an mga katawohan nin kadakol na mga nasyon nagsimbag sa mensahe kan pinagbalik-liwat na ebanghelyo, asin nag-ayon sa Simbahan na padagos na nagdadagdag an mga bilang. Ini, bilang balik, an nakapagtaong inspirasyon satuya na may sarong pagmamawot na ipagtao sa lambang maninigong miyembro kan Simbahan an gabos na mga pribilihiyo asin mga biyaya na an ebanghelyo an naghahaya.

Bilang muklat sa mga promisang pinaghimo kan mga propeta asin presidente kan Simbahan na nagka-erenot satuya sa panahong nakalipas na, yaon sa eternal na plano nin Diyos, an gabos niyatong mga katugangan na maninigo puwedeng magresibe kan pagkasaserdote, asin magsasaksi sa bilog na katapatan ninda na kun saen an pagkasaserdote ipinagpangalad pa, kami nagpangako nin halawig asin maigot na naghangad kaini, an satuyang matapat na mga katugangan, naggagastos nin kadakol na mga oras sa laog kan Upper Room kan Templo na naghahagad sa Kagurangnan para sa banal na paggiya.

Siya nakadangog kan satuyang mga pangadyeon, asin sa paagi nin kapahayagan nagkumpirma na an haloy nang pinagpromisang aldaw nag-abot na kunsoarin na an lambang matapat, maninigong lalake sa laog kan Simbahan puwedeng magresibe kan banal na pagkasaserdote, na igwang kapangyarihan na ipag-ehersisyo ining banal na awtoridad, asin pagtamasaon kan saiyang mga namomotang pamilya an lambang biyaya na nagbubulos gikan kaini, kaiba na an mga biyaya kan templo. Uyon pa kaini, an gabos na maninigong lalake na mga miyembro kan Simbahan mapuwedeng pag-ordinahan nin pagkasaserdote na dae pinaghihiling an rasa o kolor. Mga lideres nin pagkasaserdote pinag-instruksiyunan na sunudon an palisiya na maingat na pagkaolayon an gabos na mga kandidato para sa ordinasyon sa arinman sa Aaroniko o sa Melchizedekong Pagkasaserdote tanganing maipaseguro na sinda manigo sa estabilisadong mga estandarte para sa pagkamanigo.

Kami minadeklara na may kalinawan nin isip na an Kagurangnan ngonyan naghimong maipagpaaram an saiyang kagustuhan para sa biyaya kan gabos niyang mga kaarakian sa bilong na kinaban na maghihinanyog kan boses nin saiyang awtorisadong mga surugoon, asin prepararon an saindang mga sadire na magresibe nin lambang biyaya kan ebanghelyo.

Makatotohanan na para saindo,

SPENCER W. KIMBALL
N. ELDON TANNER
MARION G. ROMNEY

An Enot na Panguluhan


Pinagbibisto si Spencer W. Kimball bilang an propeta, tagakita, asin tagapagpahayag, asin presidente kan An Simbahan ni Jesukristo nin Mga Banal sa Huring-aldaw, ini pinagtutulod na kita bilang sarong konstituwenteng asembliya mina-akseptar kaining kapahayagan bilang tataramon asin kagustuhan nin Kagurangnan. Gabos na pabor tabi mag-uyon sa paagi kan pag-itaas kan saiyang toong kamot. An siisay na makontra sa paagi nin kaparehong senyal.

An boto sa pagsustine kan nasambit na kaagyatan yaon sa nagkasararong pag-uyon.’

Salt Lake City, Utah, Septyembre 30, 1978.